Ons aanbod

Als onderdeel van het proces om te komen tot een volledig account en een overeenkomst van opdracht dient u namens uw organisatie ons aanbod te aanvaarden. Onderstaand treft u ons aanbod aan om subsidie op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor uw organisatie aan te vragen. Dit aanbod is tevens opgenomen als Bijlage 1 in de opdrachtbevestiging. Die opdrachtbevestiging ontvangt u ter ondertekening separaat per post nadat u onderstaand aanbod heeft aanvaard.
 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (hierna te noemen: “SOL”) is in staat om uw organisatie te adviseren over het aanvragen van subsidie op grond van de Subsidieregeling praktijkleren. SOL zal daarover adviseren totdat aan te vragen subsidie is vastgesteld of afgewezen.
 • Na uw aanvaarding van dit aanbod, kunt u gegevens invullen die SOL nodig heeft voor het opstellen van de schriftelijke opdrachtbevestiging.
 • SOL zal verifiëren of uw organisatie behoort tot de Levensmiddelen branche. Indien uw organisatie niet tot de Levensmiddelen branche behoort, vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de SOL.
 • Voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is ook dat u een rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging per post aan SOL retourneert.
 • Na de bevestiging zal een digitaal account met eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan uw organisatie ter beschikking worden gesteld.
 • De samenwerking met uw organisatie wordt aangegaan voor het schooljaar 2014-2015. De Overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 31 december 2015 danwel uiterlijk op de dag dat de laatst aan te vragen subsidie over het schooljaar 2014-2015 definitief is vastgesteld of afgewezen. Uw organisatie is gedurende deze periode de formele subsidie-aanvrager.
 • Het digitale account dat SOL ter beschikking stelt, is bedoeld om u continu op de hoogte te houden over de status van uw subsidie-aanvragen en om gegevens met SOL te delen. SOL is immers alleen in staat uw organisatie te adviseren over uw aanvragen indien uw organisatie alle (noodzakelijke) gegevens verstrekt. Uw organisatie staat ervoor in dat alle aan ons verstrekte gegevens juist zijn.
 • De door uw organisatie aan SOL verstrekte gegevens blijven uw eigendom en worden voor geen ander doel gebruikt dan voor het adviseren over de Subsidieregeling praktijkleren.
 • Ten behoeve van het aanvragen en administratieve ondersteuning bij de Subsidieregeling praktijkleren werkt SOL samen met Gilde-BT Contracting B.V (hierna te noemen: “Gilde-BT”)
 • U verleent Gilde-BT volmacht om uw subsidie-aanvragen namens uw organisatie in te dienen met betrekking op het schooljaar 2014-2015. Onder voorbehoud van een eventuele wetswijziging, kunnen SOL en/of Gilde-BT namens uw organisatie subsidie-aanvragen indienen tot uiterlijk 15 september 17:00 uur van de kalenderjaren 2014 en 2015.
 • Indien na maximaal drie reminders via e-mail, uw organisatie niet de ontbrekende gegevens aanlevert, wordt het dossier gekenmerkt als ‘niet subsidiabel’. Uw organisatie wordt hierover op de hoogte gesteld.
 • Onder voorbehoud van een eventuele wetswijziging, kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie tot maximaal € 2.700,- per subsidie-aanvraag en per deelnemer toewijzen (vaststellen) aan uw organisatie. SOL rekent als vergoeding € 180,- per vastgestelde subsidie-aanvraag. SOL brengt deze vergoeding in rekening 14 dagen na de datum waarop de subsidie is aangevraagd.
 • Tot slot stemt u ermee in dat op deze overeenkomst van opdracht uitsluitend de algemene voorwaarden van SOL van toepassing zijn. Een kopie van die algemene voorwaarden is als Bijlage 2 aan de opdrachtbevestiging gehecht. De eventuele toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.